Libochovice a právo

Výňatky z trestních záležitostí

Město Libochovice mívalo také hrdelní právo
Jen pro upřesnění: Stínadlo bylo za městem směrem k Radovesicím v tom cípu k městu, kde dříve stávala socha sv. Panny Barbory. Popraviště bylo tam, kde se až dosud říká na šibeničném, vrchu, t. j. na vrchu ležícím mezi Libochovicemi, Slatinou a Chotěšovem.


rok 1687

Ortel.
Jmenem a na místě JM. Římského Císaře, Uherského a Českého Krále PP. nejmilostivějšího president a raddy JM. nad appellacími na hradě Pražském zřízené a usazené mévše sobě tu od Štěpána Vácslava Bayera, knížete z Dietrichsteina (P. T.) plnomocníka - Samuele Holfelda za příčinou pojetí sobě dvouch manželek, při právě města Libochovic vězením zjištěného se dotýkající spolu s dobrovolným vyznáním jeho odeslanou žádost a otázku ve svém pilném a bedlivém povážení, na ni toto naučení dávají a z práva nacházejí, že nadepsaný Samuel Holfeld pro takové své těžké přečinění jinším ku příkladu a ostrachu mečem na hrdle ztrestán býti má, podle práva.
Tomu na svědomí pečetí JMC. a K. k tomu soudu obzvláštně zřízenou jest zapečetíno. Actum na témž hradě Pražském 13. dne měsíce února leta Páně 1687.
Karel Maxmilian hrabě Lažanský m. p.
J. Antonín m. p.
Nápis: Ku právu města Libochovic
publicatum 21. Feb. 1687.
Není pochybnosti, že radda městská určený trest též vykonati nechala.


rok 1701

Jiří Řeháček, Michael Vintr a Marketa Vintrová byli ortelováni r. 1701.


rok 1702

Anna Marková byla ortelována r. 1702.


rok 1707

Ve spisech městských se nalezá :
Ortel.
Jmenem a na místě JM. Římského Císaře, Uherského a Českého Krále Pána Pána nejmilostivějšího, president a raddy J. M. nad appellacími na hradě Pražském zřízené a usazené
Měvše sobě tu od práva města Libochovic Jiřího Czykanera, těž Kateřiny Kancianusové neb Czykanerové, Judity, Anny Anky, Anny Ančy, Kateřiny Juliany a Alžběty Francové při témž právě pro potulování se v tomto království Českém proti mnohonásobným JM. Císařské nejmilostivější prošlým a v krajích vyhlášeným ostrým zápovědem vězením zjištěné cikánské roty se týkající odeslanou žádost a hrdelní otázku ve svém pilném a bedlivém povážení, na ni toto naučení dávají a z práva nalezají:
že podle JM. Cís. a Král. v tomto království proti zběři cikánské prošlých mnohonásobných ostrých patentův nadjmenovaný Jiří Czykaner provazem na hrdle trestán, ty pak též nahoře dotčeny cikánky Kateřina Kancianusová neb Czykanerová, Judita, Anna Anka, Anna Anča, Kateřina Juliana a Alžběta Francová metlami okolo šibenice mrskány, pravé ucho jim uřezáno, na šibenici přibito a po přečtení a vyjádření jim práva městského P. 30 proti přísežnému hrdelnímu reversu z celého království Českého a jemu přivtělených zemí vypověděny býti mají. Podle práva.
Tomu na svědomí pečeti JM. Cís. a krále k tomuto soudu obzvláštně zřízenou jest zapečetíno.
Actum na témž hradě Pražském 19. septembris 1707.
Jan hrabě Wrtby
K. J. Kupec z Bilenbergku."


rok 1713

Z příčiny moru v Praze zuřícího přeložen jest prozatím soud appellační do Rokycan, jak vidíme z následovního ve spisech purkmistrovského úřadu ležícího
Ortele.
Jmenem a na místě JM. Římského Císaře, v Germanii, Španielích, Uhřích a Čechách Krále, Pána Pana Neymilostivějšího Praesident a Raddy JM nad appellacími v Království Českém.
Měvše tu od práva města Libochovic Magdaleny Rojové při témž právě pro zamordování svého nerádně nabytého plodu vězením zjištěné spolu s dobrovolným jejím vyznáním se týkající odeslanou žádost a otázku ve svém pilném a bedlivém uvážení, na ni to naučení dávají a z práva nacházejí, že veyš dotčená Magdalena Rojová pro své těžké přečinění jiným ku příkladu a ostrachu, sobě pak k zasloužilé pokutě mečem na hrdle trestána, do hrobu vložena a pak kulem skrze srdce probita a tak zahrabána býti má. Podle práva.
Tomu na svědomí pečeti JMC. a K. k tomuto soudu obzvláštně zřízenou jest zapečetíno. Actum v král. městě Rokycanech dne 10. novembru 1713.
Jan Antonín hrabě Schafgotsch.
J. J. V. Trippenbach.


rok 1721

Dne 18. března 1721 přiveden jest do arestu šatlavního Jiří Paul ze Solan pro zavraždění bratra svého dne 20. vyslýchán, pak složena od lazebníků: t. j. primasa Jiřího Hikyše a Ivana Kunatky attestací super corpus delicti, a výpis odeslán knížeti do Mikulova. Dne 8. dubna 1721 přišla odpověd, aby se examen slavně appellací odevzdal. Dne 24. listopadu přišel ortel proti Jiřímu Paulovi, dne 27. prohlášen, dne 28. psáno rychtáři městskému do Litoměřic o propůjčení mistra popravního, dne 5. prosince 1721 vykonána poprava Jiřího Paula.


rok 1726

Dne 3. ledna 1726, jelikož od p. hejtmana zdejšího rozkaz vyšel, by vyšetřování ohledně jednoho u kovárny Radověsické na koreytku neb brusnici okolo půl šesté hodiny přede dnem nalezeného dítěte, poněvadž stopa zanešení od města se nalezla, se učinilo, nařízení odevzdáno ku právu rychternímu.


rok 1761

Dne 9. května 1761 sešlo poručení hejtmanské k zavěšení koše na čekan pro přestupníky míry a váhy.


rok 1834

Roku 1834. dne 10. července byla v radnici č. d. 10 vykradena městská pokladna, v níž se asi 200 zl. nadcházelo.
Z krádeže našla se desetizlatová bankovka na schodech silně počerněná což zavdalo příčinu míti kominíka v podezření. Při bližším vyšetřování shledalo se však, že kominík v té věci zcela nevinným byl. Pravý vinník vypátrán nebyl.

6.dubna téhož roku zastřelil kloboučnický pomocník, syn ovdovělé tabáčnice z Libochovic Karel Thuma za panskou ovocnou zahradou schválně děvče z Poplz Terezii Svobodovou, byl odevzdán kriminálnímu soudu do Litoměřic, pravděpodobně ze žárlivosti.


rok 1851

Roku 1851. dne 14. listopadu ztratila se z domu č. 13, kde se tehdy radnice nacházela, městská pokladna, v níž asi 200 zl. se nacházelo. Vinníci vypátráni nebyli.


rok 1864

Roku 1864. dne 15. listopadu a později, pořezal na Evani nějaký zlomyslník p. Václ. Česalovi, t. č. představenému, na poli nejprve 90, později na to 13, pak 28 a konečně 32 stromů, učiniv tím škodu 500 zlatých. Kdyby takový zlomyslník věděl a rozuměl, že svým zločinem ne tak majetníku jako všeobecnosti škodí, sotva by tak člověka snižujícího, ba zvířecího skutku se dopustil.


rok 1875

Roku 1875. dne 20. dubna zapálil někdo úmyslně suché listí a trávu v šebínském lese blíže Horek, následkem čehož vyhořelo asi 1 jitro vysázených mladých stromků, čímž škoda na 1000 zl. způsobena. Není hanebnější a sprostější msty, než když se provádí na majetku bližního


rok 1903

3. února roku 1903 v 6 h. ráno se dala přejet vlakem nedaleko městské zastávky 22 letá služka Kateřina Novosádova z Dol. Rapotic. okr. Ledeč, že jí milý - pekařský chasník - vypověděl lásku. Hlava byla téměř odříznuta, obličej rozdrcen.


rok 1926

1.června roku 1926 se vloupali kasaři do kanceláře nemocenské pokladny. Ukradli částku 3860 korun. (kronikář poznamenává, že tam prý víc nebylo).


rok 1930

26.srpna roku 1930 se neznámý zloděj vloupal na poštu. Moderním hasákem se dostal do kasy „vertheimky“ a ukradl z ní 90 756 korun.


rok 1933

V říjnu roku 1933 se v důsledku hospodářské krize opakovaly krádeže potravin v obchodech.


rok 1956

V červenci roku 1956 se do kanceláře JZD Libochovice vloupali dva místní chlapci, právě vyšlí ze školy. Odcizili psací stroj, peníze a jiné věci. Velmi záhy však byli dopadeni.


rok 1965

13.dubna roku 1965 byla v nočních hodinách vyloupena výkladní skříň obchodu Elektropotřeby na náměstí. Obchodu vznikla škoda 1600 Kčs. Pachatel nebyl dopaden.


rok 1966

V noci z 30.června na 1.července roku 1966 zdemolovali mladí vandalové zámecký park. Převrátili vystavené vzrostlé palmy, zdemolovali lavičky, které pak naházeli do bazénu s rybkami, vytrhali květiny, zdupali záhony a jiné. V ranních hodinách byli již pachatelé, bydlící v Lovosicích, dopadeni a celá záležitost byla předána prokurátorovi.


rok 1969

V noci z 15.na 16.srpna roku 1969 se vloupali tři pachatelé do Státního zámku. Po okapové rouře a římse se dostali ve výši asi 10 metrů k oknu schodiště, které vytrhli a vlezli jím dovnitř. Ze stěny schodiště pak odcizili historických 7 pušek.
Včasným zásahem VB a nasazením služebního psa byla jedna puška nalezena a zajištěny další stopy. Pachatelé šli po loupeži pěšky do Budyně, odkud jeli do Prahy, kde pušky prodali překupníkovi Z Prahy odjeli s penězi do Doks, kde byli zatčeni a z příkazu prokurátora dáni do vazby. Pušky byly zajištěny a vráceny na zámek.


rok 1970

Za bezohledné znásilnění čtrnáctiletého děvčete odsoudil 2.září roku 1970 krajský soud v Ústí nad Labem pět pracovníků ústeckého družstva Fitos. Trestný čin spáchali v dubnu, kdy do své maringotky na pracovišti v Libochovicích na Litoměřicku vlákali duševně méně vyspělou školačku. Dvěma dospělým pachatelům E.S. a V.R. uložil soud tresty odnětí svobody v trvání 6.let, dalšímu obžalovanému J.B., na 5 let. Dvěma dalším, z nichž jednomu je 16 a druhému 19 let stanovil tresty ve výši 2 a 3 roky. Všechny uložené tresty jsou nepodmíněné a obžalovaní E.S. a V.K., si je odpykají v nejpřísnějším režimu.

V listopadu roku 1970 se neznámý pachatel vloupal do Státního zámku, kde odcizil dvě starožitné pušky, čtyři obrazy holandského mistra ze XVI.století a ruskou ikonu. Pachatel nebyl dopaden.

V noci ze 4. Na 5.prosince se vloupali neznámí pachatelé do Státního zámku a odcizili předměty v hodnotě přes 100.000 Kčs.
Pachatelé byli dopadeni a hlavní viník potrestán 10 lety odnětím svobody ve II.nápravné skupině.


rok 1972

15.listopadu roku 1972 neznámí zloději vnikli do kostela Všech svatých a odcizili z hlavního oltáře dva relikviáře, které před 220 lety vyrobily sestry z kláštera v Doksanech.


V polovině sedmdesátých let - jenom namátkou vzpomenuto - rozčeřil pouze hladinu policejní práce nedokonaný pokus o „domácí zabíjačku“. Na stanici se dostavil jistý, řekněme, Lojza s tím, že je trávenej, že je mu hrozně špatně a že mu nejspíš ta jeho usiluje o život. A skutečně vypadal, že je mu strašně. Chtěl, aby ho příslušníci doprovodili domů a vůbec, aby se na to podívali a pomohli mu. Vzal si v té době za ženu o něco starší paní, ukázalo se, že se doma nějak nepohodli, on to byl sukničkář, jasně, že chodil za jinými, a ona, aby se mu pomstila, začala mu do kávičky trpělivě přidávat jed na krysy (nejspíš poučená českou klasickou dramatickou literaturou).
Tehdejší zelený holobrádek zajistil všechno na místě činu, volal operačního, překotně vysvětloval a slyšel, že má podstatu té prkotiny řešit sám. Byl z toho dost vedle, dobýval se výš, až si výjezd vykoledoval. Následující expertní zkoušky prokázaly v hrnku s kávovou sedlinou, i ve veškeré zajištěné kávě, jedovatou příměs. Pachatelka dostala 11 let, postižený měl poničená játra, léčil se z toho dobře jedno desetiletí ...


rok 1990

Na podzim roku 1990 se dva v minulosti již trestaní muži vloupali do dětského zdravotnického zařízení, kde odcizili léky a materiál a způsobili škodu v hodnotě 26.000 korun.


rok 1992

2.července roku 1992 v 16.30 hodin přepadl mladík, soukromý podnikatel z Varnsdorfu, s pistolí v ruce benzinovou pumpu u Duban. Pumpařku obral o 80.000 korun a rychle zmizel. Díky okamžitě zorganizované policejní akci, do níž byl zapojen i vrtulník FMV, byl pachatel dostižen u obce Levousy, když 100 minut po přepadení přeplavoval řeku Ohři.


rok 1993

V únoru roku 1993 se do objektu Základní školy vloupali neznámí zloději. Po vyražení čtyřech dveří byly zachyceni poplašným zařízením a z místa činu uprchli. Způsobená škoda byla minimální.


rok 1994

7.června roku 1994 se kolem 3.hodiny ranní vloupali do ZŠ 2 muži. Spuštěné poplašné zařízení je však odradilo od další činnosti a vzali do zaječích.


rok 1995

13.června roku 1995 se vloupal do Státního zámku neznámý zloděj. Ve městě ukradl dva žebříky, které svázal a přistavil k oknu v 1.patře, nad oknem hlídače zámku. Bez problémů se dostal do zámku, aniž hlídač cokoliv tušil, a ukradl soubojové pistole pražského výrobce Antonína Lebedy vyrobené v 1.polovině 19.století. škoda byla vyčíslena na 350.000 Kč.


rok 1997

7. srpna roku 1997 ve svém vysílání televize Nova informovala diváky o tom, že za bílého dne,před zraky návštěvníků restaurace Na kopečku, kteří seděli venku,došlo k přepadení Komerční banky. Maskovaní lupiči z Ukrajiny však nevyvedli člena bezpečnostní služby, pana Kokeše,z míry. Než se zakuklenci rozkoukali,vyrazil je z peněžního ústavu. Desperádi z Východu přitvrdili a začalo se střílet.Člen ochranky je raněn (průstřel hýždě), ale ještě stačil prostřelit pneumatiku kradené černé Audi s bulharskou poznávací značkou. Na místo přijíždí policie, dva lupiči skáčou do auta a ujíždějí pryč, třetí zahodí pistoli a prchá. Je však sestřelen při překonávání plotu a zajat. Policie nasazuje vrtulník, je provedena uzávěra a asi za hodinu je černé Audi nalezeno opuštěné u Kostelce n.Ohří. Po dalších dvou banditech se však slehla zem.

Prodejnu Cyklo hobby na náměstí 5.května navštívil v noci z 11.na 12.srpna roku 1997 zloděj. Podle prodavačky paní Petry Viktorinové zhruba kolem půl jedné v noci rozbil kamenem výlohu s rybářskými potřebami,vybral si náčiní a zmizel.

V noci z pátku 27. na sobotu 28.září roku 1997 vyloupili neznámí zloději „Zámecký šenk" v Libochovicích na nám.5.května

Na 7.listopad bude dlouho vzpomínat pan Petr Říha z Luční ulice č.p.137.Když odjel před půl sedmou z domova netušil, že bude mít nezvané hosty.Ti pod rouškou tmy vypáčili balkónové
dveře a zaměřili se na cennosti.Způsobili škodu asi za 40 tisíc korun,když ukradli zlaté šperky:řetízek,přívěsek, náramky a prsteny.


rok 1998

V únoru roku 1998 zaplakal nad svou neopatrností libochovický podnikatel V.Křesťan,který nechal bez dozoru Seat Toledo na parkovišti před svojí firmou MARTR ve Vrchlického ulici. Neznámý poberta rozbil sklo u předních dveří, a cesta ke 205 tisícům Kč byla volná. K lepšímu si ještě „přibalil" mobilní telefon za 16 tisíc.

V rozmezí několika dnů se koncem února ztratily 2 „žigulíky". O jeden přišel pan Šimic z Dvouletek a o druhý paní Fialová z Poplz.


rok 1999

22.dubna roku 1999 došlo k vyloupení zubního střediska MUDr.Horna.Neznámý pachatel odcizil počítač.


rok 2000

Ve čtvrtek,24.února roku 2000 vnikli 3 mladíci (z toho 1 Cikán) do prodejny NBP elektro na nám.5.května a s pistolí v ruce zatlačili prodavačku na záchod,kde ji svázali a zamkli.Potom již začalo stěhování : televize,mobilní telefony,magnetofony,videokamery.
Nezapomněli také na kasu a osobní věci paní Beaty Goldové,prodavačky a vedoucí v jedné osobě.Kromě peněz ji sebrali klíče s doklady. Ta se může jen obávat,aby ji nenavštívili třeba doma.
Lupiči drze přistavili dodávkový automobil (modrý,ví se i značka-zřejmě kradený) kolmo na chodník, takže se mu procházející lidé vyhýbali. Způsobili škodu asi půl miliónu korun loupeží elektroniky a asi 100 000 na zařízení (rozbití skleněných skříní ).

Zloději opět úřadovali.Ve středu ráno zůstala nová benzinová pumpa mezi Libochovicemi a Dubany PAPP Oil pro zákazníky uzavřena.Důvod byl prostý –pumpa byla z 25. Na 26. dubna vykradena,škody se vyčíslují.


Nahoru
MENU :
Položka :
Rodokmen :