Listina povýšení Libochovic na město ze 7.srpna roku 1560.(Kaubek - Děje města Libochovic)


My Ferdinand, z Boží Milosti wolený Římský Císař, po wšechny časy rozmnožitel říše, Uherský, Český, Dalmátský, Charwátský král, Infant w Hispanii, Arcikníže Rakouské, Markrabě Morawské, Lucemburské a Slezské kníže a Lužický Markrabě etc. etc.
Oznamujeme tímto listem wšem, že jsme od urozeného Jana nejstaršího z Lobkowic na Zbiroze, nejwyššího hofmistra králowstwí Českého, wěrného našeho milého, poníženě prošeni, abychom městečko Libochowice, poddané jeho, za město wysaditi a wyzdwihnouti ráčili. K jehožto pokorné prosbě nakloněni jsouce, s dobrým rozmyslem, naším čistým wědomím, mocí králowskou nadepsané městečko za město jsme wysaditi ráčili a tímto listem mocně wysazujem; chtíce tomu konečně, aby dotčení obywatelé městečka Libochowic nynější i budoucí purkmistra, rychtáře a dwanáct konšelůw saditi a celé práwo městské držeti a wšech těch milostí a swobod, kterýchž jiná města panská w králowstwí našem buď z práwa neb z obyčeje užíwají, též užíwati mohli a moc měli beze wšech lidí wšelijakých překážek. A jakož jsou již psaní Libochowičtí předešlé zeleným woskem pečetili, jim z milosti naší Císařské tuto milost činiti a k tomu powolowati ráčíme, aby již místo toho zeleného wosku čerweným woskem nyní a na budoucí wěčné časy pečetili.
Přikazujíce při tom wšem poddaným ze wšech stawůw králowstwí našeho Českého nynějším i budoucím wěrným našim milým a zwláště městům, abyste častopsané město Libochowice nynější i budoucí při tomto znowu wyzdwižení z milostí naší učiněné měli, drželi a neporušitedlně zachowali, žádných jím w tom překážek nečiníce, ani komu jinému činiti dopouštějíce, pod uwarowáním hněwu a nemilosti naší Císařské. Wšak proto chceme, aby toto dání a obdarowání naše jednomu každému bez ujmy a škody na jeho sprawedlnosti bylo.
Tomu na swědomí pečeť naši Císařskou k listu tomu přiwěsiti jsme rozkázali.
Dáno we Wídni we středu po sw. Petru w okowách (tj. 7. srpna) leta Božího tisíctého pětistého šedesátého a králowstwí našich Římského třicátého a jiných třicátého čtwrtého.

L. S. Ferdinand m. p. Joachim de Nowa Domo
S. R. M. Bohemiae Cancellarius m. p. Stadot m. p.


MENU :
Listiny, články :