Dopis nově vzniklého Závodního klub ROH – sklárny z června roku 1952 rozesílaný všem institucím, podnikům a organizacím.

(archiv SZK ROH)


„Velký a odpovědný úkol ve výchově a kulturní práci má naše ROH. Je školou socialismu pro pracující. Jsou pro nás příkladem sovětské odbory, které nám ukazují, jak důležitým nástrojem při výchově pracujícího člověka jsou závodní kluby odborů. Budujeme socialismus, abychom uhájili mír.
U pracujících, zejména v závodech, vytváříme předpoklady pro mohutný rozvoj naší výroby, pro rozmnožení národního důchodu, jež souvisí úzce se všemi otázkami kulturní úrovně pracujícího lidu. Proto také závodní rada Spojených českých skláren ustavuje Závodní klub ROH. Závodní kluby jsou nové zařízení všech pracujících, zejména v  závodech, kapitalistickému zřízení neznámá, jejichž zřízení umožnilo nám teprve veliké vítězství dělnické třídy, vedené Komunistickou stranou a plněním úkolů výstavby socialismu. Závodní kluby se stávají středisky socialistické výchovy a kulturního oddechu všech pracujících. Jejich úkolem je pečovati o kulturní a společenské potřeby člověka. Proto byla výstavba jejich pověřena ROH.
Závodní rada Spojených českých skláren n.p. se po velmi bedlivém uvážení a po dohodě s jednotlivými činiteli v Libochovicích, zvlášť pak s LOB dohodla, aby veškerá kulturní a osvětová činnost i celý společenský život našich pracujících byl v závodním klubu ROH soustředěn za plné podpory naší lidosprávy.
Obracíme se proto na Vás, jelikož je nám známo, že působíte v kulturním životě našeho města, popřípadě jako činný sportovec, výtvarník, divadelník, fotoamatér, filatelista, hudebník, literát atd. s tím, že přispějete pro rozmach v našem závodním klubu svým začleněním do některého, nebo i více kroužků klubu ustanovených.

(Přihlášky odevzdejte nejkratší cestou Závodní radě Spojených českých skláren nebo soudruhu řediteli Křenkovi.)


MENU :
Listiny, články :